"คีนิค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ คม ทน ประหยัด ปลอดภัย
สมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Admin Officer
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

- ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation

Software)

- มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจบริการ

- มีทักษะติดต่อสื่อสารได้เข้าใจง่าย

- สามารถทำงานได้หลากหลายภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมดูแลประสานงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในองค์กรให้สะดวกพร้อมใช้งาน และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน รวมชาวต่างชาติ

- ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ

- ดูแลประสานงานฝ่ายอาคารสถานที่ในการซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

- ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน

- ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน

- ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

- ดูแล จัดการ เรื่องรถ สำหรับการประชุม อบรม และอื่นๆ

- ดูแลเรื่องสถานที่ห้องประชุม-อุปกรณ์ เครื่องดื่ม หรืออาหารเลี้ยงรับรองลูกค้า

- ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน

- ค่าเดินทางมาทำงาน

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

- มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ พนักงาน, บิดา-มารดา บุตรและสามี-ภรรยาเสียชีวิต

- งานเลี้ยงประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติทาง email: Janya.s@kiniktha
ติดต่อ : 037 276 954 , 062 604 1322
อีเมล์ : Janya.s@kinikthai.co.th

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกรการผลิต / production engineer
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

1. อายุ 23 35 ปี

2. เพศ ชาย/หญิง

3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีความตั้งใจจริง

6. ทำงานประจำที่ จังหวัดปราจีนบุรี  บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด

 

ลักษณะงาน

1. รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition) 
3. ร่วมทดลองการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตามการทดลองงานแม่พิมพ์ใหม่ และการแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เก่า
5. ตรวจการตั้งค่า Condition ของเครื่องจักร และการปฏิบัติตาม Operation Instruction ทั้งเช้า บ่าย
6. ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน การสอนงาน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา อนุมัติการลางานของพนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI 
8. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ
9. จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
10 กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสาร มาที่ churarat.c@kinikthai.co.th หรือ duangnapa.s@kinikthai.co.th
ติดต่อ : คุณจุฬารัตน์ , คุณดวงนภา 037276954-7
อีเมล์ : churarat.c@kinikthai.co.th , duangnapa.s@kinikthai.co.th


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Training Officer
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

- ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม,ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป

- มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจบริการ

- มีทักษะในการสอน การบรรยาย การเป็นวิทยากร พิธีกร สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจง่าย

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดของงาน

- ดูแลพัฒนาระบบการอบรมขององค์กร พนักงานเข้าใหม่,การพัฒนาพนักงาน, การสอนหน้างาน

- จัดทำแผนการอบรมประจำปีขององค์กร

- วิเคราะห์และพัฒนางานฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคคลากร

- ประสานงานการอบรมภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

- จัดทำเอกสารคู่มือการสอน สือการสอน บันทึกการอบรม ควบคุมปรับปรุงระบบบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการอบรม บันทึกการอบรม การจัดส่งข้อมูลการอบรมตามกฎหมาย

- ควบคุมดูแลพัฒนาระบบคุณภาพของงานการอบรม ISO 9001

- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน

- ค่าเดินทางมาทำงาน

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

- มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ พนักงาน, บิดา-มารดา บุตรและสามี-ภรรยาเสียชีวิต

- งานเลี้ยงประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติทาง email: Janya.s@kiniktha
ติดต่อ : 037 276 954 , 062 604 1322
อีเมล์ : Janya.s@kinikthai.co.th

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / HR Officer สรรหา ว่าจ้าง สวัสดิการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

- ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล Time , payroll 2 ปีขึ้นไป

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software )

- มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจบริการ

- สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจง่าย

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดของงาน

- สรรหา,สัมภาษณ์, ว่าจ้าง

- จัดทำสัญญาจ้าง ประเมินผลการทำงาน

- ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน จัดทำเงินเดือน ให้ถูกต้อง ตรงเวลา (Time record, payroll)

- จัดส่งข้อมูลกองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

- จัดส่งข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ

- จัดเก็บ ปรับปรุง พัฒนา ระบบข้อมูลพนักงาน

- ควบคุมดูแลพัฒนาระบบคุณภาพของงานสรรหา ว่าจ้าง ตามระบบ ISO 9001

- ติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน

- ค่าเดินทางมาทำงาน

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

- มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ พนักงาน, บิดา-มารดา บุตรและสามี-ภรรยาเสียชีวิต

- งานเลี้ยงประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติทาง email: Janya.s@kiniktha
ติดต่อ : 037 276 954 , 062 604 1322
อีเมล์ : Janya.s@kinikthai.co.th


รับสมัครตำแหน่ง ฝ่ายความปลอดภัย / Assistant Safety and Environment Manager
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มี Certification ของ จป วิชาชีพ

- มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้า จป ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 14001

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software)

- มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- มีทักษะติดต่อสื่อสารได้เข้าใจง่าย

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดของงาน

- บริหารจัดการระบบความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

- จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ

- ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

- สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

- จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

- บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- ดำเนินการให้อยู่ในเงื่อนไขของมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

 

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน

- ค่าเดินทางมาทำงาน

- เบี้ยขยัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน

- มีการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ พนักงาน, บิดา-มารดา บุตรและสามี-ภรรยาเสียชีวิต

- งานเลี้ยงประจำปี

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติทาง email: Janya.s@kiniktha
ติดต่อ : 037 276 954 , 062 604 1322
อีเมล์ : Janya.s@kinikthai.co.th