"คีนิค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ คม ทน ประหยัด ปลอดภัย
สมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกรการผลิต / production engineer
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

1. อายุ 23 35 ปี

2. เพศ ชาย/หญิง

3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีความตั้งใจจริง

6. ทำงานประจำที่ จังหวัดปราจีนบุรี  บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด

 

ลักษณะงาน

1. รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition) 
3. ร่วมทดลองการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
swiss replica watches uk
4. ติดตามการทดลองงานแม่พิมพ์ใหม่ และการแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เก่า
5. ตรวจการตั้งค่า Condition ของเครื่องจักร และการปฏิบัติตาม Operation Instruction ทั้งเช้า บ่าย
6. ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน การสอนงาน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา อนุมัติการลางานของพนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI 
8. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ
9. จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
10 กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

replica iwc watches

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสาร มาที่ churarat.c@kinikthai.co.th หรือ duangnapa.s@kinikthai.co.th
ติดต่อ : คุณจุฬารัตน์ , คุณดวงนภา 037276954-7
อีเมล์ : churarat.c@kinikthai.co.th , duangnapa.s@kinikthai.co.th