"คีนิค" ชื่อนี้ที่คุณวางใจ คม ทน ประหยัด ปลอดภัย
สมัครงาน

รับสมัครตำแหน่ง วิศวกรการผลิต / production engineer
จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

1. อายุ 23 35 ปี

2. เพศ ชาย/หญิง

3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้และมีความตั้งใจจริง

6. ทำงานประจำที่ จังหวัดปราจีนบุรี  บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด

 

ลักษณะงาน

1. รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition) 
3. ร่วมทดลองการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามการทดลองงานแม่พิมพ์ใหม่ และการแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เก่า
5. ตรวจการตั้งค่า Condition ของเครื่องจักร และการปฏิบัติตาม Operation Instruction ทั้งเช้า บ่าย
6. ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน การสอนงาน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา อนุมัติการลางานของพนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI 
8. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ
9. จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต
10 กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ช่องทางติดต่อ : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสาร มาที่ churarat.c@kinikthai.co.th หรือ duangnapa.s@kinikthai.co.th
ติดต่อ : คุณจุฬารัตน์ , คุณดวงนภา 037276954-7
อีเมล์ : churarat.c@kinikthai.co.th , duangnapa.s@kinikthai.co.th